Αφιέρωαμα στο 30 ευρωπαικό αφιέρωμα europa

Είναι μια ταινία του Λαρς φον Τρίερ που αναφέρεται σε 10 στιγμές της ευρώπης και περισσότερο στην γερμανία